15 czerwca 2024

Czym jest Karta Polaka?

2 min read

We wrześniu 2007 ustanowiona została Karta Polaka. Czym jest ten dokument? Kto ma prawo się o niego ubiegać?

Karta Polaka – dla kogo?

Karta Polaka jest to dokument potwierdzający przynależność danej osoby do Narodu Polskiego. Należy pamiętać, że jej posiadacz nie ma takich samych uprawnień jak obywatel polski, nie może swobodnie przekraczać granic i osiedlać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karty Polaka nie uzyska osoba posiadająca status bezpaństwowca, ani taka, która posiada już polskie obywatelstwo. Aby otrzymać ten dokument należy spełnić kilka warunków, są to między innymi:

  • deklaracja przynależności do Narodu Polskiego,
  • wykazanie swoich związków z polskością, znajomości polskiego języka, tradycji, kultury i zwyczajów,
  • wykazanie, że przynajmniej jeden przodek wnioskującego (rodzic, dziadek) był narodowości polskiej,
  • posiadanie obywatelstwa jednego z byłych krajów Związku Radzieckiego.

Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

Otrzymanie Karty Polaka wiążę się z otrzymaniem pewnych przywilejów i uprawnień. Posiadacz tego dokumentu ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach. Taka osoba może odbywać studia lub inne formy kształcenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Co ważne, otrzymanie Karty Polaka zwalnia jej posiadacza z obowiązku posiadania zezwolenia o pracę, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dokument ten uprawnia do bezpłatnego korzystania z wybranych muzeów, a także zapewnia 37 % ulgi przy przejazdach na terenie Polski komunikacją kolejową. W przypadku złożenia wniosku o pobyt stały posiadacz Karty Polaka może też otrzymać świadczenie pieniężne pokrywające część kosztów utrzymania.